Klotski

solves Klotski-problems in Grasshopper/Python

“headstand”:

klotski


“Huarong-Dao”

klotski-dragon

Keywords: ,